Rejestracja Logowanie

KSW 44: kto b?dzie walczy? na gali w Gda?sku? 07.05.2018 11:09

Fani liczyli na tak? wiadomo?? – kolejna hitowa gala KONFRONTACJI SZTUK WALKI odb?dzie si? przed wakacjami. KSW 44 jest zaplanowane na 9. czerwca w Ergo Arenie w Gda?sku. Mo?na zakomunikowa?, ?e jest zatem to niejako takiego modelu tradycja, dlatego, ?e w latach 2011-2016 praktycznie co rok KSW organizowa?o w okresie przed wakacyjnym gale w Ergo Arenie w Gda?sku.


Tym samym, b?dzie to na ten moment ju? trzecia gala tworzona przez rodzim? federacj? w 2018 r. Wcze?niejsze tegoroczne wydarzenia odby?y si? we Wroc?awiu i ?odzi. W tym roku , oprócz gali ksw w czerwcu, zorganizowane zostan? ponadto dwie gale, w nast?pnej po?owie czy te? pod koniec bie??cego roku.


KSW 44 na ?ywo – gdzie ogl?da??


Czerwcow? gal? KSW 44 na ?ywo b?dzie mo?na obejrze? w systemie KSW 44 Stream online ale takze w tv. W jaki sposób obejrze? gal? KSW i zdoby? mo?liwos? ogl?dania i dost?p do us?ugi PPV? Mo?liwos? ogl?dania i dost?p do systemu KSW PPV b?dzie dost?pny przez Sie? internetow? na oficjalnej witrynie organizacji ksw. W telewizji sprzeda? prowadzi? b?dzie Cyfrowy Polsat, ale te? kilka najwi?kszych sieci kablowych. Cena za mo?liwos? obejrzenia i dost?p do gali b?dzie podobna jak w trakcie innych widowisk organizowanych w tym systemie i wyniesie 40 z?otych.


Bedorf - Pudzianowski w walce wieczoru KSW


Do tego pojedynku musia?o w ko?cu doj??. Wielki mistrz KSW Karol Bedorf walczy? b?dzie z Pudzianem i b?dzie to walka na któr? od lat czekali mi?o?nicy MIESZANYCH SZTUK WALKI w Polsce. Przez d?ugi okres opowiada?o si? o tym, i? Pudzian nie jest jeszcze gotowy na takie starcie, jednak jak przyznaj? znawcy – w ko?cu nasta? ów etap i idealna szansa a?eby zestawi? takie starcie. Karol Bedorf dochodzi po kontuzji, jak? odniós? ponad rok temu. Dla by?ego czempiona ksw rywalizacja ta to nie tylko i wy??cznie powrót po ci??kiej kontuzji, jednak?e równie? po dotkliwej pora?ce w konkurencji o mistrzowski pas w wadze ci??kiej. Bedorf jaki przez du?? liczb? lat by? mistrzem FEDERACJI, odniós? pora?k? w drugiej rundzie z Fernando Rodriguesem. Z pewno?ci? Bedorfa boli dodatkowo fakt, ?e jak si? nast?pnie okaza?o – Rodriques swoje 2 kolejne pojedynki przegra? w kompromituj?cy sposób – najpierw po szesnastu sekundach z Marcinem Ró?alskim a nast?pnie po 26 sekundach z Micha?em Andryszakiem.


Rywalizacja Bedorf – Pudzianowski na ?ywo zapewne sprawi, ?e oczy fanów z ca?ej Polski b?d? skierowane na gda?sk? Ergo Aren?, gdzie dojdzie do d?ugo wyczekiwanej walki. Faworytem firm z pewno?ci? jest Bedorf, bowiem poprzez lata by? czempionem ksw i pokonywa? rzeczywi?cie wielkich wojowników. Jednak?e trzeba mie? na uwadze, ?e nie jest wiadome w jak wysokiej dyspozycji do konfrontacji przyst?pi by?y czempion ksw, jaki wraca po kontuzji. Pudzianowski to zawodnik mma, jaki w ostatnich walkach przedstawia? faktycznie niezwykle dobry poziom jako?ci pojedynków czy te? kondycji.


Tomasz O?wieci?ski na KSW 44


W 2 walce wieczoru zobaczymy Tomasza O?wieci?skiego. Kontrkandydatem Stracha b?dzie gwiazdor z Bo?nii – Erko Jun. Wojownik mma trenuje w teamie UFD Gym, którego zawodnikami s? mi?dzy innymi Roberto Soldi? czy David Zawada. Na pewno zatem przygotowuj?c si? pod okiem instruktorów z tego teamu, przeciwnik Stracha b?dzie wyj?tkowo profesjonalnie przygotowany do walki.


Micha? "Cipao" Materal na KSW 44


Dla popularnego zawodnika ze Szczecina, uwielbianego w ca?ej Polsce, b?dzie to z pewno?ci? ogromnie istotna rywalizacja. Materla poprzedni? walk? przegra? ze Scottem Askhamem. Dotkliwa przegrana Micha?a Materli z pewno?ci? by?a pomocnym aspektem w dalszych treningach, albowiem cel Materli jest wiadomy - powrót do starcia o pas mistrza.


Czy obejrzymy Borysa Ma?kowskiego w znakomitej dyspozycji, do której przyzwyczai? fanów mma? O tym dowiemy si? podczas najbli?szej gali numer 44. Oczywi?cie konforntacja ta nie b?dzie walk? o pas ksw, aczkolwiek ewentualna wygrana w tej walce zapewne przybli?y?aby wojownika z Poznania do konkurencji o pas. Sprawd? jak kupic KSW PPV na najbli?sz? gal? w Gda?sku.


KSW 44 ile walk i kto b?dzie walczy?


W sumie na gali KSW 44 ustalonych jest a? dziewi?? konfrontacji, w jakich praktycznie w ka?dym starciu u?o?one zosta?y nadzwyczaj atrakcyjne nazwiska MMA. Najs?awniejszymi gwiazdami gali ksw na pewno s? Karol Bedorf, Pudzian, Ma?kowski a tak?e Tomasz O?wieci?ski, natomiast w klatce uda si? obejrze? te? innych wspania?ych zawodników ksw. Poni?ej opisujemy aktualn? list? pojedynków kolejnej gali KSW 44 w Gda?sku:


Karta walk KSW 44 (stan na 07.05.2018)


Karol Bedorf - Mariusz Pudzianowski


Kleber Koike Erbst - Marcin Wrzosek


Tomasz Strachu O?wieci?ski - Erko Jun


Micha? Materla - TBA


Zapowied? wideo Bedorf - Pudzianowski


KSW 44: kto b?dzie walczy? na gali w Gda?sku?