Rejestracja Logowanie

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin okreÅ›la zasady korzystania z serwisu internetowego Kuszotv.pl, dziaÅ‚ajÄ…cego w sieci Internet pod adresem URL https://www.kuszotv.pl.

2. WÅ‚aÅ›cicielem oraz operatorem Kuszotv.pl jest Sportlive Corporation z siedzibÄ… w Majuro na Wyspach Marshalla pod adresem: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Majuro, Marshall Islands wpisana do rejestru handlowego spóÅ‚ek Wysp Marshalla pod numerem: 39044

 

§ 2. Definicje

 

Poniższe opisy nie majÄ… charakteru Å›cisÅ‚ych definicji, ich zadaniem jedynie jest przybliżenie użytkownikom niektórych pojęć, które wystÄ™pujÄ… w tym dokumencie.

 

1. Serwis Kuszotv.pl – serwis internetowy (strona internetowa, witryna) o nazwie „Kuszotv.pl”, znajdujÄ…cy siÄ™ w sieci Internet pod adresem URL https://www.kuszotv.pl.

2. Rejestracja – wypeÅ‚nienie formularza rejestracyjnego i zaÅ‚ożenie konta w serwisie Kuszotv.pl.

3. Formularz rejestracyjny – podstrona, na której użytkownik serwisu może dokonać rejestracji. ZnajdujÄ… siÄ™ tam pola, które należy wypeÅ‚nić wpisujÄ…c w nie odpowiednie dane. Nie wszystkie pola w formularzu sÄ… konieczne do wypeÅ‚nienia podczas rejestracji, niektóre majÄ… bowiem charakter nieobowiÄ…zkowy i użytkownik może ale nie musi ich wypeÅ‚niać; pola obowiÄ…zkowe oznaczone sÄ… gwiazdkÄ… „*”.

4. Potwierdzenie rejestracji – proces polegajÄ…cy na potwierdzeniu chÄ™ci rejestracji w serwisie i weryfikacji przekazanych danych, to jest szczególnie adresu e-mail. Polega na wysÅ‚aniu e-maila potwierdzajÄ…cego przez serwis Kuszotv.pl na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji. PrzesÅ‚ana wiadomość zawiera link aktywacyjny, po klikniÄ™ciu w który nastÄ™puje potwierdzenie rejestracji i otworzenie konta.

5. Użytkownik – każda osoba korzystajÄ…ca z serwisu, zarówno zarejestrowana, jak i niezarejestrowana w serwisie.

 

§ 3. Rejestracja i dane osobowe

 

1. Serwis Kuszotv.pl pozwala użytkownikom na zakÅ‚adanie kont w serwisie. Rejestracja w serwisie jest nieobowiÄ…zkowa. Do korzystania z wiÄ™kszoÅ›ci opcji nie jest wymagane posiadanie konta, zaleca siÄ™ jednak jego zaÅ‚ożenie przez każdego użytkownika.

2. Podczas rejestracji użytkownik wypeÅ‚nia formularz rejestracyjny znajdujÄ…cy siÄ™ na tej stronie – https://www.kuszotv.pl/rejestracja, wpisujÄ…c swoje dane w odpowiednich miejscach. Podczas rejestracji użytkownik oÅ›wiadcza, że zapoznaÅ‚ siÄ™ z regulaminem serwisu oraz politykÄ… prywatnoÅ›ci i zobowiÄ…zuje siÄ™ do jego przestrzegania.

3. Użytkownik, poza podstawowymi danymi, jak np. adres e-mail i login, może przekazać serwisowi podczas rejestracji także inne dane, jak np. imiÄ™ i nazwisko czy datÄ™ urodzenia. Wszystkie dane podane przez użytkownika podczas rejestracji podawane sÄ… przez niego dobrowolnie. Dane te sÄ… szczególnie chronione przez serwis i jego wÅ‚aÅ›ciciela, a zasady ich ochrony okreÅ›la Polityka PrywatnoÅ›ci.

4. Do zakoÅ„czenia procesu rejestracji wymagana jest weryfikacja adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Na adres e-mail użytkownika system rejestracyjny Kuszotv.pl wysyÅ‚a automatycznie wiadomość zawierajÄ…cÄ… link potwierdzajÄ…cy, w który należy kliknąć aby poprawnie zakoÅ„czyć proces rejestracji.

5. Serwis Kuszotv.pl zastrzega sobie prawo do wysyÅ‚ania na adres e-mail użytkownika, który nie potwierdziÅ‚ rejestracji przypomnienia zawierajÄ…cego link potwierdzajÄ…cy. WiadomoÅ›ci zawierajÄ…ce przypomnienie z linkiem potwierdzajÄ…cym sÄ… wysyÅ‚ane użytkownikowi przed usuniÄ™ciem jego niepotwierdzonego konta z bazy danych. Przypomnienia wysyÅ‚a siÄ™ nie wczeÅ›niej jak po 7 dniach od daty rejestracji w serwisie.

6. Niepotwierdzone konto użytkownika usuwa siÄ™ z bazy danych serwisu po 14 dniach od wysÅ‚ania przypomnienia z linkiem potwierdzajÄ…cym, jeÅ›li w tym czasie użytkownik nie dokona potwierdzenia rejestracji.

7. Zgodnie z UstawÄ… o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) każdemu użytkownikowi, który przekazaÅ‚ jakiekolwiek informacje serwisowi Kuszotv.pl, to jest takiemu użytkownikowi, który zarejestrowaÅ‚ i potwierdziÅ‚ konto w serwisie, przysÅ‚uguje prawo do wglÄ…du, edycji i/lub usuniÄ™cia tych informacji. Użytkownik ma wglÄ…d i może edytować przekazane serwisowi dane na podstronie edycji swojego profilu w serwisie, a ponadto może te dane usunąć.

8. W serwisie widoczne dla innych użytkowników dane użytkownika to wyÅ‚Ä…cznie login/nick. Å»adne inne dane użytkownika nie sÄ… jawnie publikowane w serwisie Kuszotv.pl.

9.  Ze wzglÄ™dów bezpieczeÅ„stwa i przeciwdziaÅ‚ania spamowi użytkownikom zabrania siÄ™ posiadania loginu/nicku bÄ™dÄ…cego  adresem e-mail, zawierajÄ…cego wyrazy powszechnie uznane za obraźliwe lub zawierajÄ…cego adresy do stron internetowych, czy nazwy domen.

10. Użytkownik dla wÅ‚asnego bezpieczeÅ„stwa powinien zachować w tajemnicy wszelkie dane dostÄ™powe do swojego konta na Kuszotv.pl, w tym przede wszystkim swoje hasÅ‚o.


§ 4. Publikowanie treÅ›ci przez Użytkownika

 

1. Serwis Kuszotv.pl pozwala zarejestrowanym użytkownikom na publikowanie wÅ‚asnych treÅ›ci i komentowanie materiaÅ‚ów ukazujÄ…cych siÄ™ w serwisie.

2. Użytkownik publikujÄ…c jakiekolwiek treÅ›ci w serwisie Kuszotv.pl powinien zwrócić szczególnÄ… uwagÄ™ na ich zgodność z Regulaminem serwisu, aktualnym porzÄ…dkiem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami dobrego wychowania i netykiety.

3. Miejsca w serwisie Kuszotv.pl przeznaczone na publikowanie treÅ›ci przez użytkownika to komentarze pod artykuÅ‚ami ukazujÄ…cymi siÄ™ w serwisie, system dodawania linków do planu transmisji oraz shoutbox.

4. PublikujÄ…c jakiekolwiek treÅ›ci w serwisie Kuszotv.pl użytkownik oÅ›wiadcza tym samym, że posiada peÅ‚ne prawo autorskie do tych treÅ›ci lub do ich rozpowszechniania i bierze peÅ‚nÄ… odpowiedzialność za prawdziwość tego oÅ›wiadczenia.

5. Użytkownikom zabrania siÄ™ publikowania w komentarzach, shoutboxie oraz w systemie dodawania linków do planu transmisji numerów telefonu, numer komunikatorów internetowych oraz adresów zamieszkania.

6. We wszystkich treÅ›ciach publikowanych przez użytkowników zabrania siÄ™ szerzenia nienawiÅ›ci na tle spoÅ‚ecznym, rasowym, czy religijnym, używania wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i nawoÅ‚ywania do popeÅ‚nienia przestÄ™pstwa. Ponadto zabrania siÄ™ agitacji politycznej i dziaÅ‚alnoÅ›ci religijnej.

7. Zabronione jest umieszczanie wszelkiej reklamy i innych materiaÅ‚ów o treÅ›ci komercyjnej.

8. W systemie dodawania linków do planu transmisji wolno publikować wyÅ‚Ä…cznie bezpoÅ›rednie linki do faktycznie dziaÅ‚ajÄ…cych transmisji (wzglÄ™dnie linki prowadzÄ…ce do stron, na których użytkownik ponownie wybiera transmisjÄ™ do obejrzenia o ile na tej stronie nie zostanie przekierowany na kolejnÄ…, innÄ… stronÄ™ internetowÄ…), umieszczajÄ…c je przy odpowiednich wydarzeniach sportowych.

9. W systemie dodawania linków zabrania siÄ™ publikowania odnoÅ›ników nie prowadzÄ…cych do transmisji, prowadzÄ…cych do stron, na których użytkownik musi siÄ™ zarejestrować aby obejrzeć transmisjÄ™, prowadzÄ…cych do stron zabezpieczonych hasÅ‚em, prowadzÄ…cych do stron, na których transmisja zabezpieczona jest hasÅ‚em, prowadzÄ…cych do stron, na których użytkownik musi zapÅ‚acić aby obejrzeć transmisjÄ™,  prowadzÄ…cych do stron konkurencyjnych oraz linków prowadzÄ…cych do programów partnerskich i innych programów lojalnoÅ›ciowych. Ponadto szczególnie zabrania siÄ™ publikowania linków do stron pornograficznych oraz stron niezgodnych z obecnie obowiÄ…zujÄ…cym prawem.

10. Naruszenie zasad publikowania treÅ›ci przez użytkownika może spowodować czasowe zablokowanie dostÄ™pu do konta lub jego usuniÄ™cie a także zablokowanie możliwoÅ›ci korzystania z serwisu.

11. W skrajnych sytuacjach, w przypadku opublikowania przez użytkownika materiaÅ‚ów o charakterze komercyjnym, w tym szczególnie reklamy, linków do programów partnerskich i innych programów lojalnoÅ›ciowych wÅ‚aÅ›ciciel serwisu wystÄ…pi o zwrot korzyÅ›ci materialnej, niematerialnej (ewentualnie jej równowartość pieniężnÄ…) lub finansowej, jakÄ… osiÄ…gnÄ…Å‚ użytkownik poprzez niezgodnÄ… z regulaminem publikacjÄ™.

 

§ 5. Warunki korzystania z serwisu

 

1. KorzystajÄ…c z serwisu Kuszotv.pl każdy użytkownik zobowiÄ…zuje siÄ™ do przestrzegania aktualnie obowiÄ…zujÄ…cego porzÄ…dku prawnego, szczególnie przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, niniejszego regulaminu, zasad netykiety oraz do korzystania z serwisu Kuszotv.pl i jego wszystkich funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem, stosowania technik i urzÄ…dzeÅ„ nie zakÅ‚ócajÄ…cych pracy serwisu i jego infrastruktury informatycznej.

2. Serwis Kuszotv.pl nie pobiera opÅ‚at od użytkowników za korzystanie z niego.

3. Serwis Kuszotv.pl ma prawo wysyÅ‚ać każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi na jego adres e-mail ważne informacje dotyczÄ…ce dziaÅ‚ania serwisu a także wiadomoÅ›ci o treÅ›ci komercyjnej, które jednak wysyÅ‚ane sÄ… nie częściej niż raz w tygodniu i maksymalnie cztery razy w miesiÄ…cu. Z otrzymywania tego typu korespondencji nie można zrezygnować posiadajÄ…c konto w serwisie.

4. Użytkownikom serwis oferuje ponadto możliwość otrzymywania newslettera. Do listy jego prenumeratorów może zapisać siÄ™ każdy zarejestrowany użytkownik. Newsletter wysyÅ‚any jest użytkownikom nie częściej niż raz na dwa tygodnie. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 

§ 6. Odpowiedzialność stron

 

1. WÅ‚aÅ›ciciel serwisu Kuszotv.pl nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za dziaÅ‚ania użytkowników, a w szczególnoÅ›ci za naruszenia dóbr osobistych i praw autorskich innych użytkowników lub osób trzecich.

2. WÅ‚aÅ›ciciel serwisu nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za brak możliwoÅ›ci korzystania z serwisu Kuszotv.pl i/lub jego funkcji wskutek jakichkolwiek utrudnieÅ„ niezależnych od wÅ‚aÅ›ciciela, w szczególnoÅ›ci leżących po stronie dostawcy usÅ‚ug dostÄ™pu do internetu, usÅ‚ug hostingowych i innych.

3. WÅ‚aÅ›ciciel zastrzega sobie prawo do przerwy w dostÄ™pie do serwisu Kuszotv.pl, zwÅ‚aszcza z przyczyn technicznych.

4. WÅ‚aÅ›ciciel nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za szkody majÄ…tkowe i niemajÄ…tkowe poniesione przez użytkownika wskutek korzystania z serwisu Kuszotv.pl.

5. WÅ‚aÅ›ciciel serwisu nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za treÅ›ci zewnÄ™trznych stron internetowych i inne materiaÅ‚y, do których prowadzÄ… linki umieszczone w serwisie. Redakcja dokÅ‚ada wszelkich staraÅ„ aby na bieżąco sprawdzać strony internetowe, do których prowadzÄ… odnoÅ›niki znajdujÄ…ce siÄ™ w naszym serwisie, jednak nie bierze odpowiedzialnoÅ›ci za treÅ›ci na nich siÄ™ znajdujÄ…ce oraz za ewentualne szkody materialne, niematerialne lub finansowe przez nie wywoÅ‚ane. 

6. Za naruszenia regulaminu serwis Kuszotv.pl może wysÅ‚ać użytkownikowi wiadomość z ostrzeżeniem, zawiesić czasowo użytkownikowi dostÄ™p do jego konta w serwisie, a nawet usunąć konto.

7. Ze wzglÄ™dów przeciwdziaÅ‚ania spamowi i innym niechcianym treÅ›ciom serwis Kuszotv.pl może ocenzurować niektóre sÅ‚owa, strony internetowe lub jakiekolwiek inne treÅ›ci, tak aby nie byÅ‚o możliwe ich opublikowanie w serwisie.

 

§ 7. Warunki korzystania z serwisu

 

1. Serwis internetowy jest opracowywany i wykonywany w jÄ™zyku polskim. Jego treść adresowana jest do polskojÄ™zycznych odbiorców zamieszkaÅ‚ych w paÅ„stwach, gdzie używanie treÅ›ci zawartych w serwisie jest spójne z prawem. Wykorzystywanie niniejszych stron jest dozwolone tylko i wyÅ‚Ä…cznie dla osób podlegajÄ…cych jurysdykcjom, w których promocja i czÅ‚onkostwo w zakÅ‚adach hazardowych jest legalne. KorzystajÄ…ca z portalu osoba, gwarantuje administratorów, że promocja jak również uczestnictwo w zakÅ‚adach hazardowych jest w jego jurysdykcji dozwolone oraz ponosi caÅ‚kowitÄ… odpowiedzialność przed administratorami za prawdziwość zÅ‚ożonego przez siebie oÅ›wiadczenia.

 

§ 8. Postanowienia koÅ„cowe

 

1. KorzystajÄ…c z serwisu Kuszotv.pl użytkownik oÅ›wiadcza, że zapoznaÅ‚ siÄ™ z niniejszym regulaminem i w peÅ‚ni go akceptuje zobowiÄ…zujÄ…c siÄ™ do jego przestrzegania.

2. Regulamin obowiÄ…zuje wszystkich użytkowników serwisu – zarówno zarejestrowanych (podsiadajÄ…cych konto na Kuszotv.pl), jak i niezarejestrowanych, którzy odwiedzajÄ… serwis Kuszotv.pl.

3. WÅ‚aÅ›ciciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieÅ„ niniejszego regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzÄ… w życie w momencie ich ogÅ‚oszenia. Użytkowników obowiÄ…zuje aktualny regulamin, który zawsze można znaleźć na tej stronie.